វិញ្ញាណអនាថា

ដោយ៖ រី ឧត្តម 01-12-2017 9:18 am 3621

គ្មានអ្នកណា​អាចដឹងបាន ថាពេល​មនុស្សស្លាប់ហើយ វិញ្ញាណរបស់គេនឹងទៅណា? ប៉ុន្តែអ្វីដែលចាស់ៗ​ធ្លាប់ដំណាលប្រាប់ វិញ្ញាណ​របស់មនុស្សស្លាប់ភ្លាមៗ មិនទាន់​ទៅណាឆ្ងាយ​ពីកន្លែងស្លាប់​នៅឡើយទេ...

រឿង វិញ្ញាណអនាថា បង្ហាញពី​បទពិសោធន៍​នៃការដំណាលតៗគ្នា អំពីវិញ្ញាណមនុស្ស​ដែលបានស្លាប់។
 

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត