ឆ្មានិងម្ចាស់ផ្ទះ

ដោយ៖ រី ឧត្តម 09-10-2017 12:14 pm 1556

រីករាយស្តាប់ព្រេងនិទានខ្មែរ រឿង ឆ្មា និងម្ចាស់ផ្ទះ រួចសាកល្បងទាញរកតម្លៃអប់រំពីក្នុងរឿងនេះទាំងអស់គ្នា!

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត