ប្រពន្ធ​ខាតល័ក្ខណ៍

ដោយ៖ រី ឧត្តម 22-07-2017 4:52 pm 1407

រីករាយស្តាប់ព្រេងនិទានខ្មែរ រឿង ប្រពន្ធខាតល័ក្ខណ៍ រួចហើយសាកល្បង​ទាញរកតម្លៃអប់រំ។ តើរឿងនេះ​បានផ្តល់នូវសារ​អប់រំអ្វីខ្លះ?

សំឡេង៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត