តាបសនិងខ្លា

ដោយ៖ រី ឧត្តម 10-07-2017 4:26 pm 1381

នៅក្នុងព្រេងនិទានខ្មែរជាច្រើនដែលយើងធ្លាប់បានស្តាប់ ឬបានអាន ភាគច្រើនតួអង្គខ្លាជាសត្វរមឹលគុណ ឬតំណាងអោយបុគ្គលមិនល្អ។ ចុះចំណែករឿង តាបសនិងខ្លា នេះវិញ តើខ្លានៅតែជាសត្វរមឹលគុណដូចមុន ឬយ៉ាងណា?

ជាបន្ត សូមរីករាយស្តាប់ព្រេងនិទានខ្មែរ រឿង តាបសនិងខ្លា ដូចតទៅ៖

សំឡេង៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត