រឿង ផ្ទះចំលែក

ដោយ៖ រី ឧត្តម 26-05-2017 3:13 pm 1820

សំឡេងស្រែកអោយជួយ! លឺល្វើយៗចេញពីផ្ទះចាស់មួយ...។ វាបានទាក់ចិត្តយុវជនមួយក្រុមអោយចង់ដឹង ថាជាសំឡេងអ្វី?

ពួកគេក៏បាននាំគ្នាដើរចូល ទៅក្នុងផ្ទះចាស់នោះដើម្បីស្វែងរកប្រភពសំឡេង...

សំឡេង៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត