រឿង កាក់ប្រាក់

ដោយ៖ Vayofm Teams 18-08-2016 5:51 pm 2771

​តើ​​តម្លៃ​​មនុស្ស​ស្ថិត​​នៅ​​ឯណា​?  អ្នក​ណា​​ជា​អ្នក​ផ្ដល់​​តម្លៃ​ឲ្យ​? ដើម្បី​​ក្លាយ​ជា​មនុស្ស​មាន​​តម្លៃ ត្រូវ​​រៀបចំ​ខ្លួន​យ៉ាងដូចម្ដេច​?

ជា​​បន្ដ​​សូម​ប្រិយមិត្ត​រីករាយ​ស្ដាប់​កំសាន្ដ​រឿង កាក់​ប្រាក់ ដែល​មាន​អត្ថន័យ​ទាក់ទង​តម្លៃ​មនុស្ស ៖  

សំឡេង៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត