វីដេអូ៖​ SME កម្ពុជា

03-04-2016 9:12 am

ប្រធានបទ៖ ដើម្បីអាចធ្វើជំនួញផ្នែកអចលនទ្រព្យបានត្រូវយល់ដឹងពីអ្វីខ្លះ?

ប្រធានបទ៖ ដើម្បីអាចធ្វើជំនួញផ្នែកអចលនទ្រព្យបានត្រូវយល់ដឹងពីអ្វីខ្លះ?

នៅក្នុងនាទីSMEកម្ពុជាថ្ងៃនេះ យើងមានកិច្ចពិភាក្សារវាងពេញ ផេងជាមួយលោក ម៉ម សេរីបញ្ញា ជាប្រធានផ្នែកលក់នៃក្រុមហ៊ុន Century 21 Advanced property។ក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះដែរ និយាយពីការទិញ លក់ អចលនទ្រព្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដោយសារបច្ចុប្បន្ននេះ ទីផ្សារអចលនទ្រព្យកំពុងតែរីកលូតលាស់យ៉ាងខ្­លាំង។តើដើម្បីអាចប្រលូកក្នុងជំនួញអចលនទ្រព្យបាន យើងត្រូវយល់ដឹងពីអ្វីខ្លះ?តើវិស័យអចលនទ្រព្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជា អាចរីកលូតលាស់កម្រិតណានៅពេលអនាគត?

 
x