វីដេអូ៖​ SME កម្ពុជា

20-03-2016 3:38 pm

ប្រធានបទ៖ ការធ្វើអាជីវកម្មអនឡាញក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ប្រធានបទ៖ ការធ្វើអាជីវកម្មអនឡាញក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

វាគ្មិនចូលរួមលោក សៀវ ហុង ប្រធានទីផ្សារហាង A-Y Collection

ផ្សាយផ្ទាល់ពី​វិទ្យុវាយោ នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោង ១០ៈ​០០ ដល់ ១១ៈ០០

 
x