វីដេអូ៖​ SME កម្ពុជា

20-03-2016 10:46 am

ប្រធានបទ៖ ទីផ្សារអចលនទ្រព្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជា​

ប្រធានបទ៖ ទីផ្សារអចលនទ្រព្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជា​

វាគ្មិន៖ លោកស្រី Grace Rachny Fong នាយិកាក្រុមហ៊ុន Century 21 Cambodia

អ្នកសម្របសម្រួល៖ លោកពេញ ផេង

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ 

ម៉ោង១០ៈ០០ ១១ៈ០០ព្រឹក

 
x