វីដេអូ៖​ វេទិកាសង្គម និងនយោបាយ

06-11-2015 6:24 pm

ប្រធានបទ៖ តើការដកតំណែង លោកកឹម សុខា ខុសនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និង កិច្ចព្រមព្រៀង នយោបាយដែររឺទេ?

 
x