វីដេអូ៖​ SME កម្ពុជា

ដោយ៖ 15-07-2016 7:54 pm   287

ប្រធានបទ៖ សហគ្រិនស្ដ្រីជោគជ័យត្រូវឈរលើមូលដ្ឋានអ្វីខ្លះ?

នៅក្នុងនាទីSMEកម្ពុជាថ្ងៃនេះ មានបទសម្ភាសន៍រវាងពេញ ផេង​ជាមួយអ្នកស្រីសុខ គន្ធា ជានាយកប្រតិបត្ដិក្រុមហ៊ុន ​Sky King ទេសចរណ៍។សម្រាប់ប្រធានបទនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សា​និយាយពី “ជំហរ​សហគ្រិនស្ដ្រីជោគជ័យ​ត្រូវឈរលើមូលដ្ឋានអ្វីខ្លះ?” ហើយការលើកយក​ប្រធានបទនេះមកពិភាក្សា ដោយសារ​បច្ចុប្បន្ននៅក្នុងវិស័យជំនួញ មិនមែនមានតែបុរសនោះ​ទេ ដែលទទួលបានជោគជ័យ​ ក៏មានផងដែរនូវស្ដ្រីដែលមានសមត្ថភាព។តើដើម្បីឲ្យស្ដ្រី​ទទួលបានជោគជ័យ​ក្នុងអាជីវកម្ម ហើយក្លាយជាសហគ្រិនឆ្នើមមួយរូប ចាំបាច់​ត្រូវមាន យុទ្ធសាស្ដ្រអ្វីខ្លះ?ត្រូវឈរលើមូលដ្ឋានអ្វីខ្លះ?

 

វីដេអូផ្សេងទៀត