លោក​អូ​បា​ម៉ា​​​ទោះ​មិន​ពេញចិត្ដ​​​ការចាកចេញ​​​របស់​អង់គ្លេស​​​តែ​ចំណង​​មិត្ដភាព​​​មិនប្រែ​ប្រួ​ល​


ព័ត៌មានជាតិ

ទូក​បុរាណ​​ដែល​បាន​​ប្រទះ​​ឃើញ​​ក្នុង​តំបន់​​អង្គរ​​មាន​​អាយុ​​៨០៩​ឆ្នាំ​​

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

លោក​អូ​បា​ម៉ា​​​ទោះ​មិន​ពេញចិត្ដ​​​ការចាកចេញ​​​របស់​អង់គ្លេស​​​តែ​ចំណង​​មិត្ដភាព​​​មិនប្រែ​ប្រួ​ល​

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់

បទសម្ភាស

នាទីសំខាន់ៗ