អភិបាលខណ្ឌ​ដូនពេញព្រមាន​ដក​អាជីវកម្ម​ម្ចាស់​ភាស៊ី​នៅ​ផ្សារ​ធំ​ថ្មី​ដែល​រង​ការរិះគន់​


ព័ត៌មានជាតិ

អភិបាលខណ្ឌ​ដូនពេញព្រមាន​ដក​អាជីវកម្ម​ម្ចាស់​ភាស៊ី​នៅ​ផ្សារ​ធំ​ថ្មី​ដែល​រង​ការរិះគន់​

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប៉ូលីស​ម៉ាឡេស៊ី​៖​ក្រុមគ្រួសារ​លោក​គីម​ជុង​ណា​ម​នឹង​ត្រូវបាន​ការពារ​នៅ​ពេល​មក​ដល់​ម៉ាឡេស៊ី​

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់

បទសម្ភាស

នាទីសំខាន់ៗ

 
x