ខ្ញុំ​បន្ត​នៅ Arsenal បើសិន​មាន​ទូរស័ព្ទ​ទាក់ទង​ខ្ញុំ​ពី​ការដោះដូរ ខ្ញុំ​នឹង​មិន​លើក​ទូរស័ព្ទ​ឡើយ​


ព័ត៌មានជាតិ

យ៉េន ឌី​ណា បន្ទាប់​ពី​ជា​ពី​របួស ត្រៀម​បង្ហាញខ្លួន​លើ​សង្វៀន​ប្រដាល់​ឆាប់ៗ​នេះ​

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ខ្ញុំ​បន្ត​នៅ Arsenal បើសិន​មាន​ទូរស័ព្ទ​ទាក់ទង​ខ្ញុំ​ពី​ការដោះដូរ ខ្ញុំ​នឹង​មិន​លើក​ទូរស័ព្ទ​ឡើយ​

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់

បទសម្ភាស

នាទីសំខាន់ៗ