ខ្ញុំ​បន្ត​នៅ Arsenal បើសិន​មាន​ទូរស័ព្ទ​ទាក់ទង​ខ្ញុំ​ពី​ការដោះដូរ ខ្ញុំ​នឹង​មិន​លើក​ទូរស័ព្ទ​ឡើយ​


ព័ត៌មានជាតិ

ប្រជាពលរដ្ឋ​ជាង​៦​លាន​នាក់​ហើយ​បាន​ទៅ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុម​ISIS​សម្លាប់​បុរស​និង​ក្មេងប្រុស​២៨៤​នាក់​ក្នុង​ក្រុង​​ម៉ូ​ស៊ូ​ល​

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់

បទសម្ភាស

នាទីសំខាន់ៗ